آنها که خدا و پیامبرش را ایذاء می‏کنند خداوند آنها را از رحمت خود در دنیا و آخرت

دور می‏سازد، و برای آنان عذاب خوار کننده‏ای آماده کرده است. (۵۷)

احزاب