آیا آنان غیر از خدا شفیعانی گرفته‏اند؟! به آنان بگو: آیا (از آنها شفاعت می طلبید)

هر چند مالک چیزی نباشند و درک و شعوری برای آنها نباشد؟! (۴۳)

زمر