یا اینکه آنگاه که واقع شد ایمان می‏آورید (اما بدانید به شما گفته می‏شود) حالا؟

با اینکه قبلا برای آن عجله می‏کردید؟ (اکنون چه سود؟) (۵۱)

یونس