بگو: (ای پیامبر!) من از شما هیچ پاداشی نمی‏طلبم و من از متکلفین نیستم

(سخنانم روشن و همراه با دلیل است). (۸۶)

ص