بگو به بندگان من که ایمان آورده‏اند، نماز را بر پا دارند و از آنچه به آنها روزی

داده‏ایم پنهان و آشکار انفاق کنند پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه در آن خرید

و فروش است و نه دوستی (نه با مال می‏توانند از چنگال کیفر خدا رهائی یابند

و نه با پیوندهای مادی). (۳۱)

ابراهیم