ما موسی را با آیات خود به سوی فرعون و درباریان او فرستادیم (به آنها) گفت:

من فرستاده پروردگار عالمیانم.(۴۶)

زخرف