ما به موسی کتاب آسمانی دادیم، و برادرش هارون را برای کمک همراهش

ساختیم. (۳۵)

فرقان