پس از آن هفت سال سخت (و خشکی و قحطی) می‏آید که آنچه را شما برای

آنها ذخیره کرده‏اید می‏خورند جز کمی که (برای بذر) ذخیره خواهید کرد. (۴۸)

یوسف