کسانی که ایمان به آخرت ندارند اعمال (سوء) آنها را برای آنان زینت می‏دهیم

به طوری که آنها سرگردان می‏شوند. (۴)

نمل