در حالی که هر گاه یکی از آنها را به همان چیزی که برای خداوند رحمن شبیه

قرار داده (به تولد دختر) بشارت دهند صورتش از فرط ناراحتی سیاه می‏شود،

و مملو از خشم می‏گردد! (۱۷)

زخرف