ما اقوامی را که در اطراف شما بودند هلاک کردیم، و آیات خود را به صورتهای

گوناگون برای آنها بیان نمودیم شاید بازگردند. (۲۷)

احقاف