در استخاره هائی که می نویسم قسمت قرمز رنگ [بجز نام سوره] خطاب به

کسی هست که برای او استخاره گرفتم ودر عنوان استخاره بالای صفحه به آن

اشاره شده و قسمت های آبی رنگ که خطاب به انبیاء است به تمثیل یا واقع

خطاب به خودم است