حمد خدای را که در سن پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید مسلما خدای

من دعا را می‏شنود (و اجابت می‏کند). (۳۹)

ابراهیم