بگو: تنها شما را به یک چیز اندرز میدهم و آن اینکه دو نفر دو نفر، یا یکنفر

یکنفر برای خدا قیام کنید، سپس فکر خود را به کار گیرید، این دوست و

همنشین شما (محمد) هیچگونه جنون ندارد، او فقط بیم دهنده شما

در برابر عذاب شدید (الهی) است. (۴۶)

سباء