رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است، و اصرار

به هدایت شما دارد و نسبت به مؤ منان رئوف و مهربان است. (۱۲۸)

توبه