چرا ایمان نیاورید در حالی که رسول (خدا) شما را می‏خواند که به پروردگارتان

ایمان بیاورید و از شما پیمان گرفته است (پیمانی از طریق فطرت و خرد) اگر

آماده ایمان هستید. (۸)

حدید