و اما کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد پاداش ‍ نیکو خواهد داشت، و

ما دستور آسانی به او خواهیم داد. (۸۸)

 

کهف