آیا نتیجه اعمال سادیسمی خودتون رو دیدید؟

آیا نتیجه آزار های مکرر خودتون رو دیدید؟

عذاب خداوند وقتی واقع بشه به کسی رحم نمی کنه