اما آنها (از خدا) روی گردان شدند، و ما سیل ویرانگر را بر آنها فرستادیم و دو

باغ (پر برکت)شان را به دو باغ (بی ارزش) با میوه‏های تلخ، و درختان شوره گز،

و اندکی درخت سدر مبدل ساختیم! (۱۶)

سباء

.

.

این را بخاطر کفرشان به آنها جزا دادیم، و آیا جز کفران کننده را به چنین مجازاتی کیفر می‏دهیم؟! (۱۷)

سباء