آیا این برای مردم موجب شگفتی است که به یکی از آنها وحی فرستادیم که مردم

را انذار کن و به کسانی که ایمان آورده‏اند بشارت ده که برای آنها پاداشهای مسلم

نزد پروردگارشان (و سابقه نیک) است (اما) کافران گفتند این ساحر آشکاری است. 

(۲)

یونس