سلام باد بر نوح در میان جهانیان. (۷۹)

ما اینگونه نیکوکاران را پاداش می‏دهیم. (۸۰)

چرا که او از بندگان با ایمان ما بود. (۸۱)

صافات