به بندگانم بگو سخنی بگویند که بهترین باشد چرا که شیطان

(بوسیله سخنان ناموزون) میان آنها فتنه و فساد می‏کند، همیشه شیطان

دشمن آشکاری برای انسان بوده است. (۵۳)

اسراء