بگو من فقط یک انذارکننده‏ام و هیچ معبودی جز خداوند یگانه قهار نیست. (۶۵)

ص