و ای قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید سپس به سوی او باز گردید تا

(باران) آسمان را پی در پی بر شما بفرستد و نیروئی بر نیروی شما بیفزاید،

و روی (از حق) بر نتابید و گناه نکنید. (۵۲)

هود