هنگامی که به پدرش گفت ای پدر! چرا چیزی را پرستش میکنی که نمی‏شنود و

نمی‏بیند و هیچ مشکلی را از تو حل نمی‏کند؟! (۴۲)

مریم