فرشتگانی که حاملان عرشند و آنها که گرداگرد آن (طواف می‏کنند) تسبیح و

حمد خدا می‏گویند و به او ایمان دارند و برای مؤ منان استغفار می‏نمایند. (۷)

غافر