بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می‏دهد و یا چه کسی مالک

(و خالق) گوش و چشم هاست و چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده

خارج می‏سازد و چه کسی امور (جهان) را تدبیر می‏کند؟ به زودی (در پاسخ)

می‏گویند: خدا، بگو پس چرا تقوا پیشه نمی‏کنید (و از خدا نمی‏ترسید)؟! (۳۱)

یونس