ای قوم! چرا من شما را به سوی نجات دعوت می‏کنم، اما شما مرا به سوی

آتش می‏خوانید؟! (۴۱)

غافر