و ای قوم من!، پیمانه و وزن را با عدالت وفا کنید و بر اشیاء (و اجناس) مردم عیب

مگذارید و از حق آنان نکاهید و در زمین فساد مکنید. (۸۵)

هود