آنها می‏گویند: حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خویش درباره

ما وفا کرد و زمین (بهشت) را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود

قرار دهیم، چه خوب است پاداش عمل کنندگان! (۷۴)

زمر