آنها (از خدا) تقاضای فتح و پیروزی کردند، و هر گردنکش منحرفی نومید و

نابود شد. (۱۵)

ابراهیم