(مشرکان) می‏گویند او (محمد) این سخنان را بدروغ بخدا نسبت داده بگو اگر

من اینها را از پیش خود ساخته باشم و به او نسبت دهم گناهش بر عهده

من است ولی من از گناهان شما بیزارم. (۳۵)

هود