(به او خطاب می‏شود) تو از این صحنه (و دادگاه بزرگ) غافل بودی، و ما پرده را

از چشم تو کنار زدیم، و امروز چشمت کاملا تیز بین است! (۲۲)

ق