از آنها کسانی هستند که با خدا پیمان بسته‏اند که اگر خداوند ما را از فضل خود

روزی دهد قطعا صدقه خواهیم داد و از شاکران خواهیم بود. (۷۵)

توبه