آنها را از روز نزدیک بترسان، روزی که از شدت وحشت دلها به گلوگاه می‏رسد،

و تمامی وجود آنها مملو از اندوه می‏گردد، برای ستمکاران دوستی وجود ندارد

و نه شفاعت کننده‏ای که شفاعتش ‍ پذیرفته شود. (۱۸)

غافر