(ولی) آنها نعمت خدا را می‏شناسند سپس آن را انکار میکنند و اکثرشان کافرند. 

(۸۳)

نحل