کسانی که راه کفر پیش گرفتند: بهره آنها عذاب شدید است، و آنها که ایمان

آوردند و عمل صالح انجام دادند مغفرت و پاداش بزرگ از آن آنها است. (۷)

فاطر