خطاب به مشرکین وکاهندگان سرعت اینترنت

و اگر از آنها بپرسی (چرا این اعمال خلاف را انجام دادید) می‏گویند ما بازی و

شوخی می‏کردیم، بگو آیا خدا، و آیات او، و پیامبرش را مسخره می‏کنید. (۶۵)

(بگو) عذر خواهی نکنید (که بیهوده است، چرا که) شما پس از ایمان آوردن کافر

شدید، اگر گروهی از شما را (به خاطر توبه) مورد عفو قرار دهیم، گروه دیگری را

عذاب خواهیم کرد، زیرا آنها مجرم بودند. (۶۶)

توبه

/ 0 نظر / 3 بازدید