خطاب به مشرکین

مردان منافق و زنان منافق همه از یک گروهند، آنها امر به منکر، و نهی از معروف،

میکنند، و دستهایشان را (از انفاق و بخشش) میبندند، خدا را فراموش کردند و

خدا آنها را فراموش کرده (رحمتش را از آنها قطع منافقان قطعا فاسقند. (۶۷)

توبه

/ 0 نظر / 3 بازدید