خطاب به مخالفینم

و اگر می‏خواستیم (مقام) او را با این آیات (و علوم و دانشها) بالا می‏بردیم

(اما اجبار بر خلاف سنت ماست لذا او را به حال خود رها ساختیم) ولی او به

پستی گرائید و از هوای نفس خویش پیروی کرد او همچون سگ (هار) است

که اگر به او حمله کنی دهانش را باز و زبانش را برون خواهد کرد و اگر او را به

حال خود واگذاری باز همین کار را می‏کند (گوئی آنچنان تشنه دنیا پرستی

است که هرگز سیراب نمی‏شود) این مثل جمعیتی است که آیات ما را

تکذیب کردند این داستانها را (برای آنها) بازگو کن شاید بیندیشند

(و بیدار شوند). (۱۷۶)

اعراف

/ 0 نظر / 3 بازدید