خطاب به نوش آفرین

آنها کسانی هستند که اجر و پاداششان را به خاطر شکیبائیشان دو بار دریافت

می‏دارند آنها به وسیله نیکیها بدیها را دفع می‏کنند، و از آنچه به آنان روزی

داده‏ایم انفاق می‏نمایند. (۵۴)

قصص

/ 0 نظر / 3 بازدید