خطاب به مخالفانم

و خدا به آنچه در سینه دارند داناتر است (۲۳)

پس آنان را از عذابى دردناک خبر ده (۲۴)

مگر کسانى که گرویده و کارهاى شایسته کرده‏اند که آنان را پاداشى بى‏منت‏

خواهد بود (۲۵)

 

انشقاق

.

.

جدا شوید امروز ای گنهکاران! (۵۹)

یس

.

.

بگو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می‏دهد و یا چه کسی مالک

(و خالق) گوش و چشم هاست و چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده

خارج می‏سازد و چه کسی امور (جهان) را تدبیر می‏کند؟ به زودی (در پاسخ)

می‏گویند: خدا، بگو پس چرا تقوا پیشه نمی‏کنید (و از خدا نمی‏ترسید)؟! (۳۱)

یونس
/ 0 نظر / 3 بازدید