خطاب به مخالفینم

زکات مخصوص فقراء و مساکین و کارکنانی است که برای (جمع آوری) آن کار

می‏کنند، و کسانی که برای جلب محبتشان اقدام می‏شود، و برای (آزادی)

بردگان، و بدهکاران، و در راه (تقویت آئین خدا، و واماندگان در راه، این یک

فریضه (مهم) الهی است و خداوند دانا و حکیم است. (۶۰)

توبه

.

.

.

آنها با اینکه می‏دانستند این فرمان خدا است باز با تو مجادله می‏کردند

(و آنچنان) ترس و وحشت آنها را فرا گرفته بود که) گوئی به سوی مرگ

رانده می‏شوند و (آن را با چشم خود) می‏نگرند. (۶)

انفال

/ 0 نظر / 3 بازدید