خطاب به انسان پرستها

آن کسانى را که ایشان مى‏خوانند [خود] به سوى پروردگارشان تقرب

مى‏جویند [تا بدانند] کدام یک از آنها [به او] نزدیکترند و به رحمت وى

امیدوارند و از عذابش مى‏ترسند چرا که عذاب پروردگارت همواره در خور

پرهیز است (۵۷)

اسراء

/ 2 نظر / 18 بازدید
روح القدس

یکی از فرق های انسان با خدا این است که انسان تمام خوبیها را با یک بدی فراموش میکند ولی خدا تمام بدیها را با یک خوبی فراموش میکند . . .