نکته

در مورد امور اخروی مثل بخشش گناهان باید رفت پیش خدا وشفیع را

واسطه قرار داد ونمی توان مستقیم از شفیع خواست که گناهانمان را

ببخشد مگر شفیع خود خدا باشد

درعین حال شفاعت اخروی فقط با اجازه خدا امکان پذیر است

.

.

.

در مورد امور دنیوی مثل شفای بیماری وگره گشائی از کارهای دنیوی

می توان مستقیم به شفیع رجوع کرد چون آنها در عالم برزخند و به

دنیای ما نزدیکند

/ 0 نظر / 5 بازدید