خطاب به نوش آفرین

و در خانه‏های خود بمانید و همچون جاهلیت نخستین (در میان مردم) ظاهر

نشوید، و نماز را بر پا دارید و زکاة را ادا کنید، و خدا و رسولش را اطاعت نمائید

خداوند فقط می‏خواهد پلیدی و گناه را از شما اهلبیت دور کند و کاملا شما را

پاک سازد. (۳۳)

احزاب

/ 0 نظر / 3 بازدید