درباره شفاعت

  بسمه تعالی

 

هیچ می دانید شفاعت فقط مختص خداوند و پیامبران وملائکه وروح و ائمه و فاطمه(س) و قرآن ومساجدوشهدای واقعی وگواهان واقعی هست وهر پیامبری فقط قوم خود را شفاعت می کند وشفیعان دیگر همه باطل هستند

 

هیچ می دانید که شفاعت فقط در آخرت ودر نزد خداوند وفقط با اجازه خدا انجام میشود و هیچکس نمی تواند قول شفاعت به کسی بدهد ونمیتوان قول شفاعت از کسی گرفت

 

ودعای توسل بجهت اینکه پیامبر چیزی جزدوستی ومودت فرزندانش را نخواسته صحیح است ولی در عین حال باز هم شفاعت فقط وفقط در انحصار خداست

 

هیچ می دانید کسی خبر ندارد که به بهشت میرود ویا جهنم وبه همین دلیل نمی توان قطعااز کسی خواست که شفاعتمان کنند وفقط میتوان ازته دل خواست که پیامبر(ص) ویا فاطمه(س) و....شفاعتمان کنندو

شفاعت خواستن از غیراز کسانی که گفته شد باطل و نوعی گمراهی است 

/ 0 نظر / 4 بازدید