خطاب به خانمهای مومن

و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گیرند، و دامان

خویش را حفظ کنند، و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است آشکار ننمایند،

و (اطراف) روسریهای خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده

شود) و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر

شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران

برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم کیششان یا بردگانشان

(کنیزانشان) یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از

امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند، آنها هنگام راه رفتن پایهای

خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود. (و صدای خلخال

که بر پا دارند به گوش رسد) و همگی به سوی خدا بازگردید ای مؤ منان

تا رستگار شوید. (۳۱)

نور

/ 0 نظر / 32 بازدید