خطاب به جهانیان

آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده پس به هدایت آنان اقتدا کن (و)

بگو در برابر این (رسالت و تبلیغ) پاداشی از شما نمی‏طلبم. این رسالت چیزی

جز یک یادآوری برای جهانیان نیست (و آگاه ساختن و بیدار کردن وظیفه من است

و در برابر انجام وظیفه مزد معنی ندارد). (۹۰)

انعام

من مامور به رسالتم لیکن

اگرنمازبرپاداریدوذکاة بدهید وازخداوند ومن اطاعت کنیدرستگار خواهیدشد

/ 0 نظر / 15 بازدید