خطاب به دو گروه

گفتند پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بودیم. (۹۷)

گفت به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش میطلبم که او غفور و رحیم است. (۹۸)

یوسف

آیه97سوره یوسف خطاب به کسانی هست که خطائی درمرد من مرتکب شدندو

پشیمان شده اند که در آیه بعدی [98]من به اذن خدای رحمان می بخشمشون

کلا این آیه ازطرف خدای رحمان به من وحی شده

.

.

بگو اگر با او خدایانی - آنچنان که آنها می‏پندارند - بود، سعی می‏کردند

راهی به سوی (خداوند) صاحب عرش پیدا کنند.(۴۲)

اسراء

آیه بالا درمورد علی اللهی هاو کلب [سگ]حسین (ع)هاوکل مشرکین هست

مطابق نص صریح قرآن اکثرکسانی که مدعی ایمان به خداهستندمشرکند

/ 0 نظر / 16 بازدید